Page 103 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

102
bir risk olarak görülmektedir.
İlçede turizm sektörüne yönelik araştırma yetersizliği nedeni ile ortak turizm
stratejisinin belirlenmesinde, stratejik kararların alınmasında güçlükler yaşanmakta,
Yalvaç ilçesi ölçeğinde bütünleşik stratejik planlama yönetimine işlerlik
kazandırılamamakta ve planlamada yetki karmaşası yaşanmaktadır. Projelerin parçalı
ve birbirinden habersiz olarak gerçekleşmesinden dolayı bütüncül planlar ile eşgüdüm
sağlanamamaktadır.
Yalvaç turizm sektöründe örnek bir işbirliği modeli geliştirilebilmesi için kurumlar arası
ortak platformlar kurularak ortak akıl toplantıları yapılmalı, turizme yönelik ortak
politikalar belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Yapılan çalışmalara ortak
platformlar aracılığı ile tüm tarafların katılımı sağlanmalı ve tüm faaliyetlerde tarafların
desteği alınmalıdır.
Kalkınma Ajansı’nın bu noktada katalizör görevi görerek tarafları ve politikaları
birleştirici bir rol üstlenmesi öngörülmektedir.
Stratejik Hedef 6: İlçede Turizm Bilincinin Oluşturulması
Bir bölgede turizmin gelişimi o bölge halkının turizme bakış açısı ile çok yakından
ilgilidir. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturulabilmesi için öncelikle
yerel halk tarafından turizmin desteklenmesi sağlanmalıdır. Eğer yerel halkın turizm
algısı olumlu ise turistlerle ilişki içerisinde olmaya gönüllü olmakla birlikte turizmin
gelişmesine de katkı sağlayacaklardır. Turizm planlaması yapılırken yerel halkın fikri
alınmalı ve desteği sağlanmalıdır. Bu şekilde öfke, kayıtsızlık, güvensizlik gibi turistlerle
yerel halk arasında oluşabilecek riskli davranışlar önlenebilir. Turizmin bir bölgede
gelişebilmesi için turistlerin ilişkide bulunabilecekleri bireylerin gönüllü yardımsever
davranışlarının sağlanması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Turizm işletmeleri ne
kadar iyi ve kaliteli hizmet sunarlarsa sunsunlar veya devlet turistlere ne kadar kolaylık
sağlarsa sağlasın eğer turizmin gerçekleştirildiği yerde turistlerle ilişkide bulunabilecek
yerel halkın yardımı ve olumlu tutumları sağlanamazsa turizm çabaları başarısızlığa
uğrayacaktır.
Bu araştırma kapsamında yapılan analiz sonuçları Yalvaç halkının yeniliklere, turistlere
ve turizme açık bir halk olduğu ve bölgeye turist gelmesini desteklediği sonucunu
ortaya koymaktadır. Diğer taraftan anket çalışması sonuçlarına göre halkın %80’i
Yalvaç’ın turizm yönünden elverişli olduğuna inanıyorken, geriye kalan %20 gibi önemli
bir kısmı bu görüşe katılmamaktadır. Yalvaç’ta rekabetçi bir turizm sektörü
oluşturulabilmesi için öncelikle bu %20’lik kesimin Yalvaç’ın turizm yönünden elverişli
olduğu algısına ve inancına sahip olması sağlanmalıdır.