Page 84 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

83
mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmadığı
düşünülmektedir.
Yalvaç ilçesindeki potansiyel girişimcilerin ve
mevcut işletmelerin destekler konusunda
bilgilendirilmesi
vasıtasıyla
yatırımların
fikir/planlama düzeyinde kalmaktan öteye geçip
gerçeğe dönüştürülmesine katkı sağlanacağı
düşünülmektedir. Bilgilendirme çalışmaları
kapsamında Yalvaç’a yönelik faaliyet gösteren
İŞKUR İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları,
Belediye vb. kurum kuruluşların teşvik sağlayan
aktörler (Kalkınma Ajansı, KOSGEB vb.) ile
işbirliği içerisinde eğitim ve/veya seminer
programları düzenlemesi ve bu programlarda
gençlere ve kadınlara öncelik verilmesi Yalvaç’ta
turizme yönelik yatırımları arttıracak tedbirler
arasında yer almaktadır.
Yatırım Destek Ofisi mekanizmasına işlerlik
kazandırarak bilgiye erişim noktasında girişimci
adaylarına ve mevcut işletmelere destek
sağlanması bu çalışma kapsamında somut bir
öneri olarak sunulmaktadır. Kalkınma Ajansı,
yerel potansiyelin değerlendirilmesi konusunda,
Yatırım Destek Ofisi yardımı ile özel sektörün
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol
almalıdır.
Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak
üzere ilçede bulunan yerel aktörlerin potansiyel
girişimcilerin
ve
mevcut
işletmelerin
finansmana erişimini kolaylaştırmak için
bankalar ve diğer finansal aracılar ile işbirlikleri
gerçekleştirmesinin, bölgede Kredi Garanti
Birlikleri kurulmasının, yerel düzeyde iş
melekleri ağlarının desteklenmesinin ve turizm
sektöründeki
uygun
yatırım
alanlarının
belirlenerek detay fizibilitelerin hazırlanmasının
özel sektör yatırımlarını arttırıcı etkisi olacağı
önerilmektedir.