Page 17 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
17
Tablo 16: Dünyanın ilk 10 Elma İhracatçısı Ülke, Miktar Bazında 2011-2015 (Yıl/Ton)
İ
hracat
çı
lar
2011
2012
2013
2014
2015
D
ü
nya
8698095
8479160
8706997
8724448
9292964
Polonya
526475
941678
1216294
1026593
888800
İtalya
975852
933361
787795
974847
1143884
ABD
833417
874004
891235
888632
988539
Çin
1034635
975878
994664
865048
833356
Şili
801470
761984
833251
820184
629046
5
ü
lke toplam
ı
4171849
4486905
4723239
4575304
4483625
Fransa
721285
625943
543441
695865
635496
Güney Afrika
713568
580992
482435
381865
465695
Yeni Zelanda
328422
309464
350009
336785
387790
Beyaz Rusya
33888
63284
117867
312971
609512
Hollanda
380907
318587
316742
236874
165849
10
ü
lke toplam
ı
6349919
6385175
6533733
6539664
6747967
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
2014 yılı itibariyle değer bazında 23. sırada yer alan Türkiye, miktar bazında 16. dünya ihracatçısıdır.
Sıralamadaki bu farklılık Türkiye ihracat birim fiyatının dünya ortalama ihracat fiyatınının altında
olmasından kaynaklanmaktadır. (dünya ortalama ihr. birim fiyatı: 907$ton/ Türkiye ortalama ihr. birim
Fiyatı: 465 $/ton)
Tablo 17: Miktar Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İhracatı, 2011-2015 (Yıl/Ton)
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
87303
68916
125495
111543
142412
Kaynak: Trademap, Mayıs 2015
Yukarıda da bahsedildiği gibi, 2014 yılında dünya elma ihracatının değer bazında %60`dan fazlası
ABD, Çin, Şili, İtalya ve Fransa tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerin her birinin dünya elma
ihracatındaki payı %10 ve üzerindedir.
Ülkelerin en önemli alıcıları incelendiğinde, coğrafi konumun ön plana çıktığı görülmektedir. Genel
olarak her ihracatçı için en önemli ilk iki ithalatçı yakın coğrafyada yer almaktadır.
Tablo 18: Dünyanın İlk 5 Elma İhracatçısından İthalat Yapan İlk 5 Ülke
İhracatçılar
Değer Bazında
2014 Yılı
İhracatı
Değer Bazında
2014 Yılı
İhracat Payı
Değer Bazında
2015 Yılı İhracatı
İhracat Yapılan İlk Beş Ülke
2015 Yılı*