Page 43 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
43
Burada dikkat çeken bir nokta, değer bazında küme ihracatının %49,9`unu sağlayan elmanın miktar
bazında ancak %65`ini oluşturmasıdır. Benzer şekilde kayısı değer bazında %39`luk bir paya sahip
iken miktar bazında %25,3`lük paya, armut ise değer bazında %11,1 ve miktar bazında %9,7 paya
sahiptir.
Bu durum küme ürünlerinin farklı fiyatlardan satılmasının sonucudur. Armut, elma ve kayısıdan daha
pahalı bir birim fiyattan satılmaktadır.
Son beş yıllık ithalat rakamlarına bakıldığında, Türkiye`nin küme ürünlerinde değer bazında dünya
ithalatının neredeyse tamamının elmada gerçekleştiği görülmektedir.
Türkiye`nin 2015 yılı dünyadan elma ithalatı değer bazında 1,2 milyon dolardır. Bu rakam armut için
61 bin, kayısı için 13 bin dolar olmuştur.
Tablo 58: “Elma, Armut, Kayısı” Kümesi Değer Bazında Türkiye İthalatı, 2011-2015, 1.000
ADB Doları
GTIP
Ürünler
2011
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
5390
3833
2210
2877
1181
'080810
Elma
5383
3144
2067
2733
1107
'080830
Armut
0
634
142
143
61
'080910
Kayısı
7
55
1
1
13
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Miktar bazında ithalat rakamları da değer bazında ithalat rakamlarına paralel bir durum
sergilemektedir.
Tablo 59: “Elma, Kiraz, Kayısı” Kümesi Miktar Bazında Türkiye İthalatı, 2011-2015, Ton
GTIP
2011
2012
2013
2014
2015
elma kayisi
armut
5601
4473
2386
3009
1511
'080810
Elma
5592
3284
2153
2761
1381
'080830
Armut
1142
232
247
117
'080910
Kayısı
9
47
1
1
13
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
3.5 Küme Ürünlerinin Dünya Ticaretindeki Yeri
Küme ürünleri (elma, kayısı, armut ) için toplam dünya ihracatı 2014 yılında 10,9 milyar dolar
gerçekleşmiştir. Aynı değer Türkiye için yaklaşık 81 milyon dolardır ve dünya ihracatının %0,75`ine
tekabül etmektedir. Bu oran 2012 yılında %0,8 ve 2013 yılında ise %0,9 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında ise toplam dünya ihracatı 9,95 milyar dolar, Türkiye’nin küme ihracatı yaklaşık 101
milyon dolar olup Türkiye’nin payı %1 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 60: “Elma Armut Kayısı” Değer Bazında Dünya İhracatı (2011- 2015)/ 1.000 ABD Doları