Page 5 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
5
1.
Projeye Genel Bakış
1.1 Projenin Künyesi
Bu rapor faaliyeti kapsamında 26 Nisan 2016–30 Haziran 2016 tarihleri arasında hazırlanmıştır.
İhtiyaç analizi saha çalışması Elma, Kayısı, Armut üretim, satış ve ihracatı yapan küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler tarafından yönetilmekte olan 19 firma için yürütülmüş ve tamamlanmıştır.
Raporun çıktıları temelde aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:
Elma, Kayısı, Armut sektörünün ülke ve bölge ekonomisine katkılarının ortaya
konması
Sektör genelinde ve firma özelinde ihracatçı firmaların ihtiyaç analizinin yapılması ve
çıktılarının ortaya konması
Rekabet gücünün artırılması önündeki engellerin tespit edilmesi ve sektöre yönelik
teknik altyapı gereksiniminin teşhisi
İhracatın ülke bazında çeşitlenerek artması için yapılması gerekenlerin aktarılması
Her bir hedef ülkede rakip ülkeler, tehdit yaratan yeni güçlerin tespitinin yapıldığı bu proje ile ürün
grupları bazında fırsatlar sunulabilecek, katılımcıların hedef ülkelerde pazar payının artırılmasına
yönelik stratejiler ve eylem planları ortaya konarak ihracatlarının yükselmesine ve çeşitlenmesine
destek verilecektir.
1.2 Araştırma Yöntemi
Çalışmalar 26 Nisan 2016 tarihinde firmaların katılımı ile gerçekleştirilen “Başlangıç Toplantısı” ile
başlatılmıştır. Bu toplantıda İhtiyaç Analizi hakkında bilgilendirme yapılmış ayrıca danışman firma
tarafından hazırlanan “Firma Profili Formları” dağıtılmış ve saha çalışması öncesinde firma
profillerinin çıkarılmasına ve ön çalışma yapmaya olanak tanıyan bilgiler toplanmıştır. Başlangıç
toplantısını takiben saha çalışması başlatılmış, Odak toplantısı 26 Nisan 2016 tarihinde
gerçekleştirilmiş ve 3 haftalık bir süreçte tamamlanmıştır.
Kümeye dahil firmaların rekabet üstünlüğünü incelemek için değer zinciri yaklaşımı stratejik gruplar
bazında uygulanmıştır.
1
Değer zinciri sektör faaliyetlerinin gerektirdiği yetkinliklerden hareketle firmaların işleyiş yapısını 3
temel alanda ele alarak incelemiştir.
• Hammadde ve Yarı Mamul Tedarik
• Üretim
• Pazarlama ve Satış
Kümeye ve analize dahil olan firmaların rekabet üstünlüğü incelenmiş ve değer zincirinde yer alan
önemli operasyonları rakiplerinden nerelerde daha iyi veya eksik yaptıkları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu yaklaşım ile:
Zayıf halkalar nerededir? Nasıl güçlendirebilir? sorularının cevabını aranmıştır.
Böylelikle değer zinciri analizleri sonucunda ortaya çıkan zayıflıkları, kümelenme girişimleri ile
giderebilir miyiz? Nasıl giderebiliriz? Sorularına cevap olacak alt yapı hazırlanmıştır.
1
De
ğ
er zinciri (value chain), bir hizmet veya ürünün, kavramsal geli
ş
im noktas
ı
ndan ba
ş
layarak
birçok üretim
sürecindengeçerek (fiziksel de
ğ
i
ş
im ve birçok de
ğ
i
ş
ik üretici hizmetlerinin katk
ı
s
ı
n
ı
da içermek üzere) nihai tüketiciye
eri
ş
imineve kullan
ı
m sonras
ı
na dek bir parças
ı
oldu
ğ
u tüm operasyonlar
ı
ı
klayan ayn
ı
zamanda, bir i
ş
letmede katma
de
ğ
erinnas
ı
l ortaya ç
ı
kar
ı
ld
ı ğı
na yönelik bir modeldir.