Page 6 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
6
Katılımcı firmaların rekabet şartları stratejik grupları dahilinde faaliyette bulundukları ve/veya
bulunmayı planladıkları alt sektörde analiz edilmiştir.
Firmaların mevcut pazar paylarını korumaları ve bu payları arttırabilmeleri amacıyla çizecekleri yol
haritası için benzerlik gösteren stratejiler gözetilmiştir.
Söz konusu durum analizinde katılımcıların rekabet faktörlerine dair değerlendirmeleri görüşmeler
sırasında ve anketler çıktıları ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler herbir faktör için 1
ve 5 arasında bir puan verilerek yapılmaya gayret edilmiştir.
Küme rekabet koşullarının firmalar açısından değerlendirildiği rekabet koşullarını belirleyen faktörler
arasında aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır.
a. Müşteri ile ilişkilerde pazarlık gücü
b. Tedarikçilerin pazarlık gücü
c. İkame ürün tehditi,
d. Yeni rakip tehditi
e. Firmalar arası rekabet
Detayları ile aşağıda yer alan faktörler M. Porter’ın Rekabet Elmas Modeli temelinde hazırlanmıştır.
2
Kümelenme düzeyi analizi için 4 ana başlık (Satın Alma Etkinliği, Pazarlama Etkinliği, Üretim
Etkinliği, Kümelenme Kapasitesi-İşbirliği Yapma ve Gerçekleştirme Yeteneği) altında 19 farklı
gösterge:
Hammadde ve Yarı Mamul Tedarikte Etkinlik: (4 alt gösterge)
Ürünün Miktar Olarak Yeterli Olması
Ürünün Maliyetinin Rekabetçi Olması,
Ürünlerin Kalite Olarak Üstünlüğü
Ürünün Pazara Uygun Cinslerinin Mevcudiyeti
Üretim/ Paketlemede Etkinlik (4 alt gösterge)
Depolama Alt Yapı Yeterliliği
Paketleme Alt Yapı Yeterliliği
Depolama/Paketlemede Kalite Standartlara Uyum Depolama
Paketlemede Maliyetlerin Rekabetçi Olması
Satış Pazarlamada Etkinlik (7 alt gösterge ile)
İç Pazar Hâkimiyet (Direk Satış Kanalları Hâkimiyet, Markalı Satış)
Dış Pazarda Hâkimiyet (Hedef Pazarlarda Karlı Olabilmek, İhracatta Risk Dağılımının
Dengeli olması; İhracatta Uygun Organizasyon Yapısına Sahip Olmak, İhracat Hedef
Pazarlarına Uygun Rekabetçi Lojistik)
İşbirliği Ortak Hareket Potansiyeli (4 alt gösterge)
Ortak Tedarik,
Ortak Üretim
Ortak Pazarlama
Ortak Lojistik
2
Rekabet edebilirlik hız koşusu değil bir maratondur.” M. Porter
Modeldeki 4 ana unsur olan firma stratejisi ve rekabet, girdi ko
ş
ullar
ı
, talep ko
ş
ullar
ı
ve ilgili
2
ve destekleyen sanayi
birbirleriyle kar
şı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
im halinde olmakta, devlet kurumlar
ı
ve i
ş
birli
ğ
i kurumlar
ı
ise destekleyici unsurlar olarak yer
lmaktad
ı
r