Page 52 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
52
MEYVEDER
MEYVE
ÜRETİCİLERİ
DERNEĞİ
Üyeleri ile birlikte hareket ederek, meyvecilik üzerine eğitimler
düzenlemek, ortak alımlar yaparak maliyetleri düşürmek, ortak
pazarlama yaparak ürünleri azami fiyat ile değerlendirmek,
meyvecilik sektörüne girmek isteyenleri doğru yönlendirmek,
ülkemizdeki meyve alanlarını artırmak ve bu sayede hem katma
değeri yüksek tarım ürünleri üretmek, hem istihdama katkı
sağlamaktır.
Kemalettin Mh.Salih
Omurtak cd.Agün
Apt.N:168 K:3 D:6 Çorlu
Tel:0282 652 62 00
tarkanersin@yahoo.com
MEYVECİLİK
ARAŞTIRMA
İSTASYONU
MÜDÜRLÜĞÜ
İSPARTA
Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve
kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve
ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal
alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek
ve uygulamak
T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km
Lodumlu / Ankara
Tel : 312 287 33 60
MUDANYA MEYVE
ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ
"Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu"n da öngörülen MEYVE
üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek,
pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve
ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı
tedbirler almaktadır
Fazlı AYDOĞAN Yön.Krl.
Bşkn.
Tel: 532 581 37 77
TÜRKİYE
İHRACATÇILAR
MERKEZİ
Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü
olarak ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı
sağlamak, ihracat hedef ve politikalarının belirlenmesi
çalışmalarında yer almak, belirlenen ihracat hedefine ulaşılması
yönünde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca
yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, dış ticaretle doğrudan
veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak ve
yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cd. B Blok Kat:9
İstanbul
Tel : 212 454 04 90
tim@tim.org.tr
TÜRKİYE SEBZE VE
MEYVE
KOMİSYONCULARI
FEDERASYONU
Ürünlerin toptancı hallerine girmeden perakende olarak
satılmasının önünü açmak, bildirim sistemi ile hal dışında toptan
olarak satın alınan malların cins ve miktarları ile fiyatlarının en
yakın toptancı haline veya oluşturulacak hal kayıt sistemine
bildirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak ve bildirimden
sonra perakende olarak satılmasına imkan sağlayamak.
Sezenler Caddesi 1/7
Kızılay / Ankara
Tel : 312.230 69 56-57
bilgi@tusemkom.org
TÜRKİYE ZİRAAT
ODALARI BİRLİĞİ
Odalara bu Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla
gerekli önlemleri almak, faaliyetlerine yardımcı olmak.Tarımsal
politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla
gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete
ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin meslekî hak ve menfaatlerini
korumak.
GMK Bulvarı No:25
Demirtepe 06440 Ankara
Tel : 312 231 63 00
ziraatodalari@tzob.org.tr
TÜRKİYE
ZİRAATÇILAR
DERNEĞİ
Üyelerinin mesleki bilgilerini, genel kültürlerini ve yeteneklerini
geliştirmek ve gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse tarım
alanında çalışan diğer kişilerle ülkemiz tarımının çıkarları
açısından iyi ilişkiler kurulması ve birlik ve beraberliğin sağlanması
amacıyla projeler yapar, yaptırır ve bu projeleri uygular,
konferanslar, paneller ve diğer kültürel çalışmalar düzenler,
bülten, bildiri, gazete dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunur,
kitaplıklar kurar.
Taşkent Cad. (1. Cad.)
No: 3/4 Bahçelievler
Ankara
Tel: 0312 213 84 35
ULUDAĞ YAŞ
SEBZE MEYVE
İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle
ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, dış
ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, dış
ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak ve bu kapsamda;
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin
menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici
çalışmalar yapmak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) görüşünü
ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut
eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin
kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak.
Organize San. Bölgesi II.
Gelişim Sahası
Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel : 224 219 10 00
uludag@uib.org.tr