Page 57 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
57
5.2.2.2 Üretimde Etkinlik
Kümenin Üretimde etkinlik ortalaması 5 üzerinden 2,3 puan ile değerlendirilmiştir. Bu bölümde en
fazla puan ortalamasını 2,83 ile Üretim Hizmets Alt Yapısı almıştır. En düşük puan ortalamasını ise
depolamadaki eksiklikler 2,14 puan ortalaması ie almıştır.
Şekil 3: Kümenin Değer Zincirinde Üretim halkasında başarı faktörleri değerlendirmesi
Kaynak: Strateko görüşme değerlendirmeleri
5.2.2.3 İhracatta Satış Pazarlamada Etkinlik
Kümenin Satış pazarlama halkasındaki değerlendirilmesi yapılırken dış pazar hâkimiyetlerine
bakılmıştır.
Küme genelinde dış pazara hâkimiyet başarı değerlendirilmesi yapılamamıştır. Çünkü sadece 2
firmanın doğrudan ihracatı, 8 firmanın ise dolaylı ihracatı olduğu görülmüştür.
Şekil 4: Kümenin Değer Zincirinde İhracat Satış halkasında başarı faktörleri değerlendirmesi
Kaynak: Strateko görüşme değerlendirmeleri
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Üretim hizmet
alt yap
ı
s
ı
Depolamada
eksiklikler
Tasnif
makineleri
Paketlemede
durum
Paketleme
Kalitesi
Paketlemede
Kurumsalla
ş
ma
Üretimde Etkinlik
Seri1
2
8
9
DO
Ğ
RUDAN
İ
HRACAT DOLAYLI
İ
HRACAT
H
İ
Ç
İ
HRACAT
YAPMAYAN
İ
hracat Sat
ış Ş
ekilleri De
ğ
erlendirmesi
Firma Say
ı
s
ı