Page 59 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
59
SATIŞ PAZARLAMA
İhracat Pazarlama Kanallarına
Hakimiyet
2,0
Doğrudan İhracat
1,4
Dolaylı İhracat
4,3
İhracattaki Engeller
2,8
KÜMENİN İŞBİRLİĞİ YAPMA
POTANSİYEL
Tedarik alanında işbirliği
2,3
Üretim alanında işbirliği
1,7
Ortak Pazarlama/Tanıtım
1,8
Ortak Lojistik
1,3
Kaynak: Strateko görüşme değerlendirmeleri
5.3.1 İstatistiklerle Küme
2015 verilerine göre:
Küme Toplam Ciro: Firmalar net ciro rakamı vermemiş aralık belirtmişlerdir.
Küme Toplam İhracat Cirosu: Rakam vermemişlerdir
Küme Toplam İstihdamı: 161 kişi (19 firma )
5.3.2 Kümenin Kilit Verileri
Küme Katılımcılarının Büyüklükleri (18 firma üzerinden)
Kümede yer alan ve ankete cevap veren (18 firma) firmaların büyüklükleri incelendiğinde; cirosu
1.000.000 TL’den az 12 firma, 1.000.000 TL ile 5.000.000 TL arası 2 firma, 5.000.000 TL ile
10.000.000 TL arası 1 firma ve 10.000.000 TL’den yüksek 3 firma olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 78: Firmaların Ciro Aralıkları (18 firma bazlı)
1.000.000 TL<
1.000.001-
5.000.000 TL
5.000.001-
10.000.000 TL
10.000.000 TL>
12
2
1
3
Kaynak:
Strateko anket çıktıları
• Küme Katılımcılarının Kurumsallaşma Süreci
Küme dâhilinde incelemeye dâhil olan ve kuruluş tarihini veren 3 firmanın 1990’lı yıllarda kurulduğu
16 firmanın ise 2000 yılından sonra kurulduğu görülmektedir.
Yani kümedeki firmaları %84,2 ‘si 2000 yılından sonra kurulmuş genç firmalar %15,8 ise 2000 öncesi
kurulmuş firmalardır
Şekil 7: Firmaların Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı
Kaynak: Strateko Anket Çıktıları
0
5
10
15
20
1990-2000
2000-2016
Firmalar
ı
n Kurulu
ş
Y
ı
llar
ı
na göre Da
ğı
l
ı
m
ı
Firma Say
ı
s
ı