Page 60 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
60
Küme Katılımcılarının Ürün Çeşitliliği
Küme bazında üretim ve tedarik süreçlerindeki etkinlik değerlendirildiğinde; ürün grubu bazında elma
özellikle Granny Smith, Golden ve Starking cinslerinin öne çıktığı görülmektedir. Kümedeki 7 firma
elma üretimi yaptığını belirtmiş ancak Elma cinsi ile bilgi vermemiştir. Ürettikleri elmanın cinsi ile ilgili
bilgi veren 11 firmanın tamamının Granny Smith Elma ve Golden Elma üretmektedir. Bir firmanın
Elma yanında az miktarda Kayısı, Şeftali ve Kiraz ürettiği tespit edilmiştir.
Firmaların Ürün Çeşitlerine Göre Dağılımı
Tablo 79: Kümede yer alan firmaların üretimini yaptığı ürün çeşitleri;
1- Grany Smith
8- Pink Laydy
2- Golden
9- Bodur Elma
3- Starking Golden
10- Golden Rangers
4- Scarlet
11- Red Cheaf
5- Fuji
12- Şeftali (Iğdır, Şalak, Liman)
6- Gala Jöremini
13- Kiraz
7- Golden Spur
14- Kayısı
Sözkonusu ürünlerin frimalara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.
Şekil 8: Firmaların Ürün Çeşitliliğine Göre Dağılımı
Kaynak: Strateko Anket Çıktıları
Küme Üretim Kapasitesi (ton) (14 firma bazlı)
14 firma bazında firmaların toplam üretim kapasitesi 101.200 ton/yılın üzerindedir. 14 fimaya göre
ortalama üretim kapasitesi 7.228 ton/yıl civarındadır. 7 firmanın verileri bu küme ortalamasının
altındadır. Diğer 7 firmanın üretimi ise ortalama üretim kapasitesinin üzerinde olduğu ve büyük
ölçekli oldukları görülmektedir. Üretim kapasiteleri bakımından görülen büyük fark küme firmalarına
ortak bir strateji belirlemenin zorluğunu gündeme getirmektedir.
11 11
9
2
1
2 2
3 3
1
3
1 1 1
Firmlar
ı
n Ürün Çe
ş
itlili
ğ
ine Göre Da
ğı
l
ı
m
ı
Elma Çe
ş
itleri