Page 61 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
61
Şekil 9: Küme Üretim Kapasitesinin Durumu (14 firma bazlı)
Kaynak: Strateko Anket Çıktıları
Küme Katılımcılarının Alt Yapı Durumu (12 firma bazlı)
Ankete bu soru için cevap veren 16 firmanın kapalı alanı 451.200 m2, açık alanı 480.000 m2, yine
cevap veren 16 firmanın toplam depo alanı 25.700 m2 olduğu analiz edimiştir. Kümede yer alan 16
firmanın fason iş yapma yönünde eğilimleri olduğu,12 firmanın ise fason iş yaptırdığı anlaşılmıştır.
Ankete cevap veren 16 firmanın depolama kapasitesi toplamı 113.200 m3 olduğu görülmüştür.
Tablo 80: Küme Katılımcılarının Alt Yapı Durumu (16 firma bazlı)
Açık Alan
m2
Kapalı
Alan m2
Depo Alanı
m2
Depolama
Kapasitesi
m3
Fason İş
Yaptırma
Fason İş
Yapma
480.000
451.200
25.700
113.200
12 Firma
16 Firma
Kaynak: Strateko görüşmeleri değerlendirmesi
Küme Katılımcılarının Kapalı Üretim Alan Durumu (16 Firma bazlı)
Ankete cevap veren 16 firmadan 5 firmanın kapalı alanı olmadığı, bunun yanıda kapalı
üretim alanı olan firmaların en küçüğü 1.500 m2, en büyüğü 400.000 m2 olduğu
görülmektedir.
Şekil 10: Küme Katılımcılarının Kapalı Üretim Alanlarının Durumu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5.000 ton/y
ı
l< 5.000 ton/y
ı
l>
10.000 ton/y
ı
l<
10.000 ton/y
ı
l>
50.000 ton/y
ı
l<
Firmalar
ı
n Üretim Kapasite Durumu
Firma Say
ı
s
ı