Page 62 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
62
Kaynak: Strateko Anket Görüşmeleri
Küme Katılımcılarının Kalite Belgeleri (12 Firma bazlı)
Ankete cevap verenkKüme firmalarının en çok sahip olduğu kalite belgesi “İyi Tarım Uygulamaları”
belgesidir. 14 firmanın 8 tanesinin bu belgeye sahip olduğu görülmüştür. Bunu 4 firma ile ISO
Belgesi ve diğer belgeler takip etmektedir.
Cevap veren firmaların kalite belge türleri ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.
Şekil 11: Firmaların Kalite Belgesi Türlerine Göre Dağılımı
Kaynak: Strateko firma anket görüşmeleri
Küme Katılımcıların İnsan Kaynakları (19 Firma Bazında)
Küme grubundaki firmalarda daimi insan kaynaklarının değerlendirme sonucunda 161 kişi olduğu
belirlenmiştir. Firma başı ortalaması 8,47 kişi düşmektedir.
Alan çalışmaları sonucunda firmaların 15 firmanın yani kümenin %78,9’u 10 işçinin altında, 3
firmanın yani kümenin %15,7’nin 10 ile 25 işçi arası, 1 firmanın ise 25 işçinin üzerinde işçi
çalıştırdığı gözlemlenmiştir.
Şekil 12: Kümenin İnsan Kaynakları Dağılımı
0
2
4
6
8
Kapal
ı
Alan
ı
Olmayan
4.000 m2< 4.000 m2> 10.000 m2>
Kapal
ı
Üretim Alanlar
ı
n
ı
n Durumu
Firma Say
ı
s
ı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Firmalar
ı
n Kalite Belgeleri
Firma Say
ı
s
ı