Page 64 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
64
Şekil 14: Küme Firmalarının Hedef Pazar Tercihleri
Kaynak: Strateko firma anket görüşmeleri
5.4 Rekabet Baskıları Karşında Kümenin SWOT Analizi
UR-GE Projesi ihtiyaç analizi kapsamında yer alan 19 katılımcının rekabet faktörlerine dair
değerlendirmeleri görüşmeler sırasında ve anketler çıktıları ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu
değerlendirmeler her bir faktör için 1 ve 5 arasında bir puan verilerek yapılmaya gayret edilmiştir.
(5-iyi; 1- Zayıf) Küme rekabet koşullarının firmalar açısından değerlendirildiği rekabet koşullarını
belirleyen faktörler arasında aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır.
a. Faktör Koşulları,
b. Firma Rekabet Yapısı,
c.Talep Koşulları,
d.Tedarikçi ve Destekleyici Sektörler,
e.İşbirliği ve Kamu Kuruluşlarının Etkinliği
Detayları ile aşağıda yer alan faktörler M. Porter’ın Rekabet Elmas Modeli temelinde hazırlanmıştır.
Faktör Koşulları:
Firmalardan, Gelendost Elma kümesinde faaliyet gösteren üreticilerin üretim
koşulları ve iş yapma koşullarını etkileyen fiziksel altyapı değerlendirmeleri alınmıştır. Yapılan
görüşmelerde küme yetkilileri üretim girdi maliyetlerini konusunu sorun olarak ortaya koymaktadırlar;
bu nedenle 5 üzerinden 2 olarak değerlendirilmiştir.
Yarı mamul tedarik ve bölgede bulunurluk durumu 5 üzerinden 4,1 almıştır; kümenin coğrafi olarak
doğru bir konumda olduğu görülmüştür. Faktör koşulları içindeki en yüksek puanlama bu bölüme
verilmiştir. Ancak ürünlerin pazarın talep ettiği cinslere uygunluğu 5 puan üzerinden 2,6 puan ile
değerlendirilmiştir. Yine ürün kalite olarak üstünlüğü de buna yakın olarak 2,8 puan ile
değerlendirilmiştir.
Firmaların nitelikli işgücünün yapısına dair verdikleri cevaplarda dış ticaret ve kambiyo elemanı
konularında sorun yaşadıkları görülmüştür. Nitelikli elemana erişim 5 üzerinden 2,1 puan ile
değerlendirilmiştir.
Faktör koşullarının küme için genel ortalaması ise 2,6 olmuştur.
Şekil 15: Kümenin Faktör Koşulları
Üretimde
Girdi
Maliyetlerin
Rekabetçiliği
Hammadde
Bulunurluluk
(İthalat/Yurtiçi
Üretim)
Nitelikli
Elemana
Erişim
Finansal
Güç
Finansa
Erişim
Bölgenin
Üretim/Tedarikte
Rekabet Gücü
Katkısı
Küme
Ortalama
17,4
17,6
17,8
18
18,2
18,4
18,6
18,8
19
19,2
Küme Firmalar
ı
n
ı
n Hedef Pazar Tercihleri
Hedef Ülkeler