Page 65 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
65
2
3,1
2,1
1,9
4,1
2,6
Kaynak: Strateko Anket görüşmeleri
Firma Rekabet Yapısı:
Gelendost Elma
kümesinin rekabet gücünü etkilemesi açısından firmalar
arasında işbirliği seviyesi, firmaların kurumsallaşma düzeyleri, yeni girişimci tehdidi, lider firma varlığı
ve firma büyüklükleri, ilişkin değerlendirmeler mülakatlar sonucunda belirlenmiştir. Sektördeki
firmalar arasındaki işbirliği seviyesi bu bölümün en düşük puanı ile 5 üzerinden 1,7 ile
değerlendirilmiştir ve kümenin rekabet yapısındaki en zayıf halka olmuştur.
Firmaların kurumsallaşma düzeylerine ilişkin değerlendirmelere baktığımızda bu konuda ikinci en
zayıf halka olmuş ve 5 üzerinden 1,9 ile değerlendirilmiştir.
Bu bölümde en fazla puanlama 3,4 ile yeni girişimci tehdidinin varlığı olmuştur. Yani küme yeni
girişimcilerin kolaylıkla girebileceği bir alanda hareket etmektedir. Sektördeki firma büyüklükleri de
3,3 puan ile değerlendirilmiştir. Sektördeki lider firma varlığı da 3 puan ile değerlendirilmiştir.
Firmaların rekabet yapısı küme ortalaması 5 puan üzerinden 2,6 puan ile değerlendirilmiştir.
Şekil 16: Kümenin Rekabet Yapısı
Kaynak: Strateko anket görüşmeleri
Talep Koşulları:
Talep koşulları başlığı kapsamında firmalarla ihracat pazarlarının karlılık
derecesi, ihracatta risk durumunun dengeli olması, ihracat hedef pazarlara uygun rekabetçi lojistik,
ihracata uygun organizasyon/ik yapısına sahip olmak ve iç pazarın durumuna dair görüş alışverişi
yapılmıştır.
Bu bölümün en fazla puan ile değerlendirilen alanı 2,8 puan ile iç pazarın durumu olmuştur.
Firmalar her ne kadar dış pazara açılmak istemekte ise de, dış Pazar konularında bilgi eksikliği
tanıtım ve fuarlara katılım eksikliği ve markalaşma eksikliği nedeniyle dış pazara yönelim
konusunda zafiyet yaşamakta oldukları görülmektedir.
Bunu destekleyen bir diğer konuda ihracat Pazar çeşitliliğinin 5 üzerinden 2,1 ile
değerlendirilmesidir.
Kümedeki sadece iki firma doğrudan ihracat yaparken, 7 firma dolaylı ihracat yapmaktadır. Dolaylı
ihracat firmaların ihracattaki karlılıklarını azaltmaktadır.
Bu nedenle ihracat pazarlarının karlılık derecesi bu bölümün en zayıf halkasından birisi olarak 2,0
puan ile değerlendirilmiştir.
Kümenin talep koşulları ortalaması 2,2 olarak değerlendirilmiştir
Şekil 17: Kümenin Talep Koşulları
Firmalararası
İşbirliği Seviyesi
Firmaların
Kurumsallaşma
Düzeyi
Yeni
Girişimci
Tehdidi
Lider Firma
Varlığı
Firmaların
Büyüklükleri
Küme
Ortalaması
1,7
1,9
3,4
3,0
3,3
2,6