Page 66 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
66
İhracat
Pazarlarının
Karlılık
Derecesi
Müşteriden
Gelen Değişim
Talepleri
İç Pazarın
Durumu/Gücü
İhracat Pazar
Çeşitliliği
Sektörün
Müşterilerinden
Gelen Marka
Talebini
Karşılama
Kapasitesi
Küme
Ortalaması
2,0
2,0
2,8
2,1
2,2
2,2
Kaynak: Strateko Anket görüşmeleri
Tedarikçilerin ve Destekleyici Sektörlerin Varlığı:
Küme firmalarının tedarikçilerle ilişkileri,
fason üreticilerin varlığı, tedarikçilerin çeşitliliği, tedarik ve hizmet veren sektörlerin performansları
ve işbirliği seviyeleri açısından değerlendirmeleri istenmiştir.
Tedarikçi ve destekleyici sektörlerin varlığı bölümünde, tedarikçilerle işbirliği seviyesi 5 üzerinden
3,1 olarak değerlendirilmektedir. Kümedeki firmaların büyük bölümü tedarikçilerle sürekli bilgi
alışverişi içinde olduklarını belirtmişlerdir.
Tedarik edilen ürünlerin zamanında teslim ve kalitesi konusunda zaman zaman sıkıntılar
yaşadıklarını ifade ederek tedarikçi performansını 5 üzerinden 2,8 lik bir ortalama ile
değerlendirmişlerdir. Tedarikçi çeşitliliği konusunu 2,9 puanlama ile değerlendirmişlerdir.
Fason üretici varlığı ve fason iş yaptırma tercihi ise 1,94 ile değerlendirilmiştir.
Küme firmaları fason iş yaptırma konusunda istekli değilken, kendileri fason olarak iş yapma
konusunda oldukça istekli oldukları tespit edilmiştir.
Bu bölümde en yüksek puanı 3,3 tedarikçilerle işbirliği konusu almıştır.
Genel olarak Tedarikçilerin ortalamasına bakıldığında ise 5 puan üzerinden 2,7 gibi bir değer aldığı
görülmektedir.
Şekil 18: Kümedeki Tedarikçilerin ve Destekleyici Sektörlerin Varlığı
Fason
Üreticilerin
Varlığı
Tedarikçi Çeşitliliği
Tedarikçi
Performansları
Tedarikçilerle
İşbirliği
Seviyesi
Küme
Ortalaması
1,9
2,9
2,8
3,1
2,7
Kaynak: Strateko Anket görüşmeleri
İşbirliği Kuruluşları ve Kamu Kurumlarının Etkinliği:
Firmaların özellikle yeni ürün çalışması
yapıp yapmadığı ve katma değeri yüksek ürünlere yönelim konusunda destek alıp almadığı
kapsamında sorulan sorulara verdikleri cevaplarda, özellikle üniversitelerle işbirliği konusunda ciddi
zafiyet içinde oldukları ön plana çıkmıştır. Üniversite, Teknopark gibi kurumları ile işbirliği ise küme
tarafından 5 üzerinde 1,97 ile en düşük bir değer almıştır.
Kamu fonlarından yararlanma ve fonların işlevselliği değerlendirildiğinde, kümede yer alan firmaların
bu konularda çok aktif olduğu özellikle kırsal kalkınma fonları ve IPARD desteklerini kullandıkları
tespit edilmiştir.
İşbirliği kuruluşlarının adları ve çeşitliliği değerlendirildiğinde çeşitlilik anlamında bir sorun olmadığı
en iyi bilenen kurumun Tarım Bakanlığı TAGEM olduğu belirtilmiştir Bu bölümde en yüksek
değerlendirilmesi Kamu kurumları ve sanayi arasında işbirliği (kamu fonlarının yeterliliği) olmuş ve 5
üzerinden 3,0 ile değerlendirilmiştir. Fonların işlevselliği de 5 puan üzerinden 2,5 puan ile
değerlendirilmiştir. Bu bölümün en zayıf halkası 1,9 puan ile sektör ve üniversite, eğitim kurumları
arası işbirliği seviyesi olmuştur.