Page 104 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

103
Yerel halk turizmin farklı etki alanlardaki sonuçlarının olumlu taraflarının olumsuz
yönlerinden daha fazla olacağı fikrine sahip olursa turizm gelişim sürecine dâhil olacak
ve turizme katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle yerel yönetimler tarafından Yalvaç
halkına yönelik sahip olunan turistik doğal, kültürel ve tarihsel değerleri tanıtıcı ve bu
değerlerin turizmde kullanılması halinde nasıl bir ekonomik ve sosyal fayda
yaratılabileceği konusunda eğitici seminer çalışmaları gerçekleştirilmeli ve yerel medya
üzerinden sürekli turizmin önemine dair yayınlar yapılmalıdır. Bu yayınlar ve eğitimler
vasıtası ile ayrıca yerel halkın soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması
konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
İlçede yer alan her seviyedeki okulda (Okul öncesi, ilköğretim, orta öğrenim ve
üniversite) resim, şiir, kompozisyon, karikatür yarışmaları vb. faaliyetler yürütülerek
özellikle çocukların ve gençlerin turizm çalışmalarına aktif katılımı ve böylece turizmin
önemine dair inançlarının oluşması sağlanmalıdır. Örneğin okullarda serbest zaman
faaliyetleri kapsamında öğrencilerin yaşadıkları ilçenin potansiyelini görmesi açısından
tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlenebilir. Bu şekilde yeni nesillere hem turizm
açısından bölge ile ilgili bilgi verilmesi sağlanmış olacak hem de ilçenin üyesi olduğu
Cittaslow hareketi konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmaları sağlanmış olacaktır.
Sivil toplum örgütleri halkı temsil eden yapılar olarak halk üzerindeki en etkili
oluşumlardır. Yalvaç ilçesinde turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri
olmakla birlikte güçlü bir örgütlenme oluşumuna rastlanmamıştır. Bu da halkın turizm
çalışmalarından ne kadar kopuk olduğunu kanıtlayan diğer önemli bir göstergedir.
Halkın turizmin içerisinde yer alması ve turizme yönelik aktif çalışmalar yürütmesi için
ilçede turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin (Dernek, vakıf vb.)
kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinin turizme yönelik projeler gerçekleştirmesi
özendirilmelidir.
Stratejik Hedef 7: Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Cittaslow Üyeliğinin Tanıtılması
7.1
İlçe Halkı Cittaslow Üyeliği
Konusunda Bilgilendirilmeli
İlçe halkının Cittaslow üyeliği ile ilgili
bilgilendirilmesi gereklilik arz etmektedir.
Turizmin geliştirilmesinde etkin olarak rol
oynayacak olan Cittaslow üyeliği halk
tarafından bilinçlenmenin arttırılmasıyla
ilçe
ve
bölge
ekonomisinin
de
kalkınmasında rol oynayacaktır.
İlçe
halkının
Cittaslow
konusunda
bilgilendirilmesi için el ilanları, broşürler
görünür yerlere asılacak olan afişler, konu