Page 12 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

11
1
ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Türkiye’de ve dünyada turizmin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak uluslararası
faktörlerin de etkisiyle sekteye uğramakta ve ekonomiye katkısı beklenen düzeyde
olamamaktadır. Sektörün atak yapabilmesi için ülke düzeyinde hazırlanan kalkınma
planları ile turizmin gelişmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte artan rekabet ortamı,
yeterli ve etkin düzeyde istihdamın sağlanamaması, gelir düzeyi, eğitim seviyelerindeki
eşitsizliğin giderek artması gibi sorunlar halkları ve bölgeleri oldukça etkilemektedir.
Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesi, sektörün etkilendiği bu gibi sebepler nedeni ile
potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyelden yeterince yararlanamamaktadır. Bu
nedenle turizmin ilçe ekonomisine katkısı beklenen düzeyde gerçekleşememektedir.
Yalvaç ilçesinde turizm sektörünün geliştirilmesiyle elde edilecek katma değerin daha
yüksek olduğuna kanaat getirilmesi, araştırmanın bu sektöre yönelik hazırlanmasında
temel oluşturmaktadır.
Buradan hareketle Yalvaç’ta turizm sektörünün mevcut durumunu inceleyen, sektörle
ilgili gelecek senaryolarını içeren Yalvaç Turizm Master Planı oluşturulmuştur.
Araştırma kapsamında ilçede yaşayan halkla ve ilçede faaliyet gösteren turizm
işletmeleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, Yalvaç’ta gerçekleştirilen SWOT Analizi
toplantısı ile Yalvaç’ta turizm sektörünün güçlü ve zayıf yanları ile sektörü ilgilendiren
fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında düzenlenen tanıtım ve
değerlendirme toplantıları sayesinde ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak projeye katkıları sağlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak geniş bir kaynak
taraması, halk anketleri ile turizm işletmeleri anketlerinin analizi ve SWOT analizi
sonuçları değerlendirilerek Yalvaç’taki turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çeşitli
stratejiler oluşturulmuştur. Tüm bunların sonucunda da Yalvaç’ın turizm vizyonu
belirlenmiştir. Yalvaç’ın Turizm Master Planı’nda belirlenen stratejilerin uygulanması ile
Yalvaç’ta turizm sektörüne yönelik yatırımların güçlenmesine, ilçenin ulusal ve
uluslararası ölçekte tanınırlığının artmasına, ilçenin turizm kimliğinin oluşturulmasına,
Yalvaç’ta turizm sektöründe istihdam edilen insan kaynağının geliştirilmesine, ilçede
turizm sezonunun bütün bir yıla yayılmasına ve sivil toplumda turizm bilincinin
oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.