Page 13 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

12
2
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
İnternet ortamında geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili akademik
yayınlar, makaleler, raporlar vb. tüm dokümantasyon incelenmiştir. İstatistiki veriler
TÜİK ve ilgili diğer resmi kurumlardan derlenmiştir. Ayrıca, bölgesel gelişme politikaları
ve uygulamaları konularında yapılan teorik yayınlardan ve kalkınma planları
dokümanlarından yararlanılmıştır. İnternet vasıtası ile ulaşılamayan veriler için bölgede
faaliyet gösteren kurumlardan veri talebinde bulunulmuştur.
Bölgedeki yerel aktörler ve özel sektörün katılımı ile SWOT analizi toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı ile ilçenin turizm sektöründeki güçlü ve zayıf yönleri ile
turizm sektörüne yönelik fırsatlar ve tehditleri tespit edilmiştir.
İlçede faaliyet gösteren turizm işletmeleri ve halk ile yapılandırılmış soru formları
üzerinden anketler yapılmıştır. Anket çalışması ile turizm işletmelerinin mevcut
durumu, turizm ile ilgili görüşleri, geleceğe dair yatırımları, halkın turizme bakış açısı
gibi konularda bilgiler edinilmiştir. Bu çalışma için öncelikle araştırma ekibi tarafından
hedeflenen verilerin toplanmasını sağlayacak nitelikte anket soruları hazırlanmıştır.
Yalvaç bölgesinde faaliyet gösteren tesadüfi olarak seçilmiş 40 turizm işletmesine ve
bölgenin belirli caddelerinde tesadüfi olarak seçilmiş 250 kişiye yüz yüze anket
uygulanmıştır. Saha uygulaması 15 anketör ve 1 üst denetçi ile 1 günlük süreçte
tamamlanmıştır.
40 işletme ve 250 kişi ile yüz yüze uygulanan anketlerin sonuçları SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) programının uygun yöntemleri (Frekans, çapraz analizler
gibi) kullanılarak analiz edilmiştir.
Literatür taraması, anket sonuçları ve SWOT analizi sonuçları derlenerek ilçenin turizm
sektörüne yönelik sorunları, bu sorunların çözümüne yönelik stratejiler ve ilçenin
turizm vizyonu oluşturulmuştur.