Page 15 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

14
Değişen dünya dengelerinde uluslararası turizm gelişmiş ülkeler için ekonomik
kalkınmanın ayrılmaz bir parçası iken gelişmekte olan ülkeler için uluslararası turizme
iştirak edebilmek ekonomik gelişme için bir araçtır. Bazı gelişmekte olan ülkeler turizm
sektörlerini geliştirmek yoluyla ekonomilerini iyileştirme çabaları gösterirken Çin,
Hindistan ve Brezilya gibi son dönemde hızlı ve sürekli artan ekonomik gelişme
gösteren ülkelerde turizmin gelişmesi ekonomik iyileşmenin bir sonucudur. Bahsi
geçen ülkelerde uluslararası ticaretin güçlenmesi, ülke içinde daha fazla üretimin
yapılması, bu ülkelerin ekonomilerinin uluslararası alanda kuvvetlenmesini sağlamıştır.
Dolayısıyla son yıllarda bu ülkelere yapılan seyahat sayısında ve bu nedenlerle elde
edilen gelirde ciddi düzeyde artış olmuştur.
Kuzey Amerika ve Avrupa uluslararası turizmde özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
etkin olmasına karşın zaman içerisinde bu ülkelere olan arz azalırken, özellikle 2000’li
yıllardan itibaren Asya-Pasifik ülkelerini ziyaret etme oranı artmıştır. Bu artışın en
büyük sebebi olan ekonomik kalkınmışlığın artması, turizm sektörünün canlanmasını
sağlamıştır.
Asya-Pasifik ülkeleri 2010 yılında uluslararası turizm alanındaki en gözde dönemlerini
yaşamışlardır. Bu ülkelerin turizm sektöründen elde ettikleri gelirleri 2010 yılında %13
gibi bir oranda artış göstermiştir. Kuzey-Doğu Asya ülkeleri uluslararası turizm
sektörünün en çok gelişme gösteren ülkeleridir. Çin uluslararası turizm alanında
üstünlüğünü korumaktadır. Avrupa’da Balkan ve Kafkas ülkeleri turizm alanında
yükselirken Almanya ve Türkiye ise önemlerini korumaktadırlar.
Doğu ülkelerinin turizm sektöründe öncü konuma gelmesinin ekonomik ve sosyal bazı
sebepleri bulunmaktadır. Bu ülkelerin mal üretimi Avrupa piyasasına göre daha ucuz
olması sebebi ile özellikle son yıllarda pek çok sektörde rakip olarak büyük firmaların
karşısına çıkmışlardır. Bu durum Çin gibi birçok sektörde faal olan ülkelerin ekonomik
güçlerini ve ülkeye çeşitli amaçlarla yapılan seyahat sayılarını arttırmıştır. Asya-Pasifik
ülkelerinin uluslararası turizmde öne çıkan güç olmalarının bir başka sebebi ise bu
ülkelerin kültürel zenginlikleri ve bunların tanıtımının iyi yapılıyor olmasıdır.
Unutmamak gerekir ki; bir ülkede var olan turizm değerlerini bilinir kılmanın en etkili
yolu doğru tanıtım yapmaktan geçmektedir.
Bu ülkelere günümüzde daha fazla sayıda
turlar düzenlenmesi ve bölgelerdeki kültürel değerlerin reklam yolu ile görünür
kılınması vasıtasıyla seyahat etmeyi planlayan turistlerin dikkatlerini çekmeyi
başarmışlardır. Ekonomik ve sosyal alandaki bu gelişmeler sayesinde bu bölgede
bulunan Çin haricindeki diğer ülkelerin de zaman içerisinde dünya sıralamasına gireceği
ve hatta Avrupa ülkelerinin turizm sektöründeki hâkimiyetini bir ölçüde kaybedeceği
öngörülmektedir.
Uluslararası turizm sektörünün gelişimi dünya ekonomisi ile direkt olarak bağlantılıdır.
Son yıllarda gerçekleşen krizler sadece dünya ekonomisine değil, uluslararası turizme