Page 21 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

20
Türkiye’de son yıllarda turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin
arttırılması ve diğer ülkelerden gelen turist sayısının artması ile sektörün ülke
ekonomisindeki yeri ve önemi de değişmektedir
.
Son 20 yılda turizm alanında
kaydedilen gelişmeler ile 10.Kalkınma Planı’nda da yer aldığı gibi turizm sektörünün
öncelikle Dış Ticaret geliri içerisindeki payı artmaktadır. 2013 yılında turizm geliri bir
önceki yıla göre %11,4 artarak 32.308.991 bin dolar olmuştur.
Türkiye’nin son dönem turizm stratejilerinin yer aldığı “Türkiye Turizm Stratejisi-2023”
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında yayınlanmıştır. Yayınlanan strateji
raporu 10. Kalkınma Planı ile doğrudan uyum içerisindedir. Bakanlık tarafından
yayınlanan bu rapora göre dünyadaki eğilimler, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki
yükselmenin artarak devam edeceğini ve turizmde deneyimli gezgin grubun
büyüyeceğini göstermektedir. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi
artmaya devam edecek, konfor ve macera motifleri ağırlıklı hale gelecektir (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). Bu kapsamda turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet
kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır. Türkiye’nin mevcut tarih, doğa ve kültür
varlığını; sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi ve kültür
turizmiyle bütünleştirerek turizm sektörünü geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Plan
döneminde özellikle sağlıklı yaşama yönelik kaplıca, SPA ve benzeri imkânlar ile sağlık
altyapısının değerlendirilerek, sağlık turizminin geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Türkiye’nin turizme yönelik hedefleri ve stratejileri incelendiğinde varış noktası odaklı
planlamalar yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, 2023 yılında ulaşılmak istenen hedefler
doğrultusunda belirlenen stratejilerin odak noktalarından dört tanesi oldukça
önemlidir. Bunlardan ilki kamu kuruluşlarına turizmin gelişmesine yönelik daha fazla
sorumluluk yüklenmesidir. 2007 yılından bu yana yapılan yasal düzenlemeler ile turizm
sektöründe kamunun yeri sağlamlaştırılmaktadır.
Turizm stratejileri kapsamındaki diğer bir odak noktası özel sektörün ülke turizminin
gelişmesindeki rolünü arttırmaktır. Bugüne kadar yapılan ve 2023 yılına kadar yapılması
planlanan yasal düzenlemeler ile özel sektörün turizm alanında yatırım yapmaya teşvik
edilmesi kamunun yükünü azaltmakla birlikte Türkiye içerisinde turizmin gelişmesine
hız kazandırmaktadır. Hedef 2023 planı dâhilinde turizmin gelişmesine katkıda
bulunacak bir diğer odak grup ülke çapında konu ile ilgili faaliyet halinde bulunan sivil
toplum kuruluşlarıdır. Türkiye’de turizm sektörünün hedeflenen düzeyde
geliştirilebilmesi için kamu ve özel sektörün yanında sivil toplum kuruluşlarının da
süreçte aktif rol alması gerekmektedir. Son olarak, Türkiye’de turizmin geliştirilerek
ülkenin bu sektörde dünya sıralamasında daha ön sıralarda yer almasında
üniversitelerde önemli rol oynamaktadır. Plan kapsamında turizm ile ilgili eğitimlerin
niteliklerinin ve sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, meslek odaklı
eğitimler arttırılarak turizm sektörü ihtiyacı doğrultusunda doğrudan eleman yetiştirme
konusunda ilerleme kaydedilecektir (T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).