Page 51 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

50
Grafik 11 Yalvaç’a Yeterli Sayıda Turist Gelmemesinin En Önemli Nedeni
Yalvaç’ın Turizm Kentine Dönüşmesi İle İlerleme Sağlanacak Alanlar
10.1.10
Ankete katılan kişilere Yalvaç’ın turizm kentine dönüşmesi ile hangi alanlardan en çok
gelişme kaydedileceği sorulduğunda, bu kişilerin %64’ü ekonomik alanda gelişme
kaydedeceğini belirtmiştir.
Grafik 12 Yalvaç’ın Turizm Kentine Dönüşmesi İle İlerleme Sağlanacak Alanlar
Yalvaç’a Gelen Turistleri Bölgeye Çeken En Önemli Unsur
10.1.11
10.1.11.1
Yerli turist
Ankete katılan kişilere Yalvaç’a gelen yerli turistleri bölgeye çeken en önemli unsurun
neler olduğu sorulduğunda, ankete katılan bu kişilerin %37’si Tarih Turizmini, %21’i ise
57%
9%
10%
1%
2%
2%
7%
2%
10%
Tanıtım yetersizliği
Turizm işletmelerindeki hizmet
kalitesinin iyi olmaması
Turizm işletme sayılarının az
olması
Turizm sektöründe yetişmiş
nitelikli eleman eksikliği
İşletmeler arasında ortaklık
bilincinin gelişmemiş olması
Güçlü sermayenin yetersizliği
Turizm sektörüne desteklerin
yetersiz olması
Doğal alanların yeterince
korunmaması
İlçenin tarihi ve kültürel mirasının
yerel halk ve işletmeler tarafından
yeterince bilinmemesi
14%
64%
19%
3%
Sosyal alanda
Ekonomik alanda
Kültürel alanda
Siyasi alanda