Page 82 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

81
yatırımlar ile kanalizasyon sisteminin tüm ilçeye
yayılması ve yıpranmış kanalizasyon ağlarının
yenilenmesi, evsel atık su arıtma sisteminin
geliştirilmesi ve katı atıkların düzenli bir şekilde
toplanması, depolanması ve bertarafına yönelik
yatırımlar hayata geçirilebilir./
Üst yapı yatırımları kapsamında ise yol yapım
çalışmalarının devam ettirilerek karayolu
ulaşımının
modernize
edilmesine,
kent
merkezindeki
çarpık
kentleşmenin
düzeltilmesine ve otopark alanları yaratılmasına
yönelik kentsel dönüşüm projelerine öncelik
verilmesi öngörülmektedir.
1.2
Özel Sektör Yatırımları
Arttırılmalı
Özel
sektör
yatırımlarının
arttırılması
noktasında girişimciliğin özendirilmesinin bir
gereklilik olduğu düşünülmektedir. Girişimcilik
toplumsal ihtiyaçların saptanması, bu ihtiyaçları
karşılamaya
yönelik
uygun
yatırımların
gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda
istihdam, gelir ve yaşam kalitesinin arttırılmasını
sağladığı için kalkınmada önemli bir araçtır. Geri
kalmış
bölgelerde
kalkınmanın
sağlanabilmesinde, diğer faktörlerle (teşvik,
kredi
vb.)
birlikte
o
bölgenin
kendi
dinamiklerinin de ortaya çıkarılması oldukça
önemlidir. Bunların başında da kalkınmanın
harekete geçirilmesinde motor görevi üstlendiği
bilinen girişimcilik gelmektedir. Bu nedenle özel
sektör yatırımlarının arttırılması Yalvaç ilçesinin
2023 turizm vizyonuna ulaşmasında etkili olacak
stratejik hedeflerden birisi olarak tayin
edilmiştir.
Yalvaç’ın girişimcilik potansiyeli yüksek bir bölge
olduğunu söylemek mümkün olmamakla
birlikte girişimciliğin özendirilmesi halinde
ilçede turizme yönelik yeni yatırım girişimlerinin
arttırılmasının
mümkün
olabileceği
düşünülmektedir.